Vi minner om årsmøte:

Sted: Hadsel Dojang

Dato og tidspunkt: 12. Mars KL. 19.15
(Fritrening etter møtet).

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent, referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett.

9. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Styremedlemmer og varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) 2 revisorer

e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: